Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych

Szanowni Rodzice !

Działają na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

przedszkole im. Mali Górale w  Gilowicach informuje, iż:

Zawarcie przez Państwa z naszym przedszkolem umowy o sprawowanie opieki, wychowania i edukacji dzieci, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców lub opiekunów prawnych są gromadzone i przetwarzane przez Przedszkole im. Mali Górale w Gilowicach, w zakresie niezbędnym do realizacji umów zgodnie z przepisami  prawa oświatowego:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),
 • Ustawy „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz. 59) 
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, z późn. zm.).
 • oraz innych aktów wykonawczych do ww. ustaw.

 

Dane osobowe w przedszkolu im. Mali Górale podlegają szczególnej ochronie.

Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 

Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 

Dane osobowe obejmują co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, adres zamieszkania), jednakże mieszczą się w nich również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji np. zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. Należy uznać, że zdjęcie stanowi dane osobowe podlegające ochronie w sytuacji, gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej, w miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów.

 

W naszym przedszkolu:

 • dane osobowe nie są umieszczane na zewnątrz placówki ani w Internecie, a więc nie są dostępne nieograniczonej liczbie osób,
 • zdjęcie dziecka jest zamieszczane bez żadnego podpisu umożliwiającego identyfikację (np. na stronie internetowej),
 • w kronice przedszkolnej w wersji papierowej, stanowiącej archiwum pracy dydaktyczno – wychowawczej placówki ( nie udostępnianej nieograniczonej liczbie osób) zamieszczane są wyłącznie zdjęcia grupowe z listą dzieci i rokiem urodzenia,
 • jeśli podajemy imię i nazwisko dziecka, to bez zdjęcia i dodatkowych informacji.

 

Równocześnie informuję, że posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczne rozwiązanie umowy, ponieważ przedszkole nie będzie mogło jej realizować. 

 • Dane osobowe dzieci obejmują wyłącznie: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i zameldowania. Dane te przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Gminy Gilowice, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.
 • Dane rodziców gromadzone przez przedszkole to: imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, seria i numer dowodu osobistego. Danych tych nie udostępnia się żadnemu innemu podmiotowi.
 • Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola to: imię i nazwisko osoby upoważnionej, seria i numer dowodu osobistego. Danych tych nie udostępnia się żadnemu innemu podmiotowi.
 • W przedszkolu gromadzone mogą być także tzw. "dane wrażliwe" dotyczące zdrowia dziecka: choroby przewlekłe, alergie, przyjmowane przez dziecko leki. Celem gromadzenia tych danych jest szybkie reagowanie w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Dane te nie są przekazywane innym podmiotom i będą usuwane (niszczone) po zakończeniu edukacji dziecka w naszej placówce.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) Przedszkole w Gilowicach dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, przestrzegając następujących zasad:

a)  legalności — dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa,

b) celowości — dane będą zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, jeśli jest to niezgodne z tymi celami — przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zastały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą oraz następuje w celach badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych lub z zachowaniem przepisów dotyczących dopuszczalności przetwarzania danych  i spełnieniem obowiązku informacyjnego, w przypadku zbierania danych nie od osoby, której dotyczą

c)  merytorycznej poprawności — dane będą merytorycznie poprawne i aktualne;

d)  adekwatności — dane będą adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, tj. ich zakres nie będzie wykraczać poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów;

e) ograniczenia czasowego — dane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie będą przetwarzane dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Przedszkole zobowiązuje się do:

a) spełnienia wobec osób, których dane dotyczą, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 24 (gdy dane są zbierane bezpośrednio od tych osób) lub w art. 25 ustawy (gdy dane są zbierane z innych źródeł);

b) zabezpieczenia danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, tak aby: nie były udostępniane osobom nieupoważnionym, zabrane przez osobę nieuprawnioną, a także były zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

Równocześnie informujemy, iż  Przedszkole im. Mali Górale  w Gilowicach zgodnie art. 37 ust. 1 lit. a RODO  powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres e-mailowy do kontaktu: inspektor@gilowice.pl

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Deklaracja dostępności