Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O pracy przedszkola

Nasza praca:


Przedszkole w Gilowicach jest placówką 4 oddziałową. Grupy liczebnością są dostosowane do wielkości sali. W placówce pracuje 7 nauczycieli: 4 dyplomowanych oraz 3 mianowanych. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni są zgodnie z kwalifikacjami, ponadto zatrudniona jest 1 pomoc wychowawcza oraz 5 osób personelu niepedagogicznego.

Placówka jest promowana w środowisku lokalnym poprzez:


 • Przygotowanie uroczystości z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej oraz Jasełek z udziałem emerytowanych pracowników Przedszkola, Wójta Gminy Gilowice oraz licznie zaproszonych gości i sponsorów.
 • Organizowanie Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Mamy i Taty w sali Gminnego Ośrodka Kultury.
 • „Kolędowanie przedszkolaków” wyjście dzieci poza placówkę - składanie życzeń świątecznych w instytucjach współpracujących z przedszkolem, śpiewanie kolęd i pastorałek w Urzędzie Gminy w obecności Wójta i pracowników Urzędu oraz w Banku Spółdzielczym w Gilowicach wobec dyrekcji, pracowników i klientów odwiedzających w tym czasie banku
 • Zamieszczanie informacji o pracy przedszkola w prasie lokalnej – „Gilowicka Wspólnota”, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 • Współpraca z zaprzyjaźnionymi placówkami oświatowymi, szkołami i przedszkolami: udział w imprezach organizowanych przez te placówki, udział w szkoleniach międzyprzedszkolnych, wypożyczanie zaprzyjaźnionym placówkom strojów regionalnych będących własnością przedszkola w Gilowicach.
 • Wspólny bal karnawałowy z dziećmi z oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.
 • Corocznie dzieci biorą udział w imprezach gminnych organizowanych przez Parafialny Klub Sportowy „Olimpijczyk”, GOK Gilowice, Szkołę Podstawową, Gminną Bibliotekę Publiczną.

Przedszkole współpracuje z:

 • Parafialnym Klubem Sportowym „Olimpijczyk”
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gilowicach
 • Zespołem Szkół w Gilowicach
 • Gminną Biblioteką Publiczną
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Przedszkolem im. Krasnala Hałabały w Rychwałdzie
 • Dziecięcym zespołem regionalnym „Gronicek”
 • Zespołem regionalnym „Dolanie”
 • Zespołem regionalnym „Gilowianka”
 • Bankiem Spółdzielczym w Gilowicach
 • Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gilowicach

Stosowane w przedszkolu są różnorodne metody pracy z dziećmi:

 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda Ireny Majchrzak
 • bajkoterapia
 • edukacja matematyczna wg Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • muzyka relaksacyjna
 • drama
 • wprowadzanie elementów nauki języka angielskiego podczas zajęć dydaktycznych.

Priorytetem w pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej jest:

 • Coroczne zapoznawanie rodziców na pierwszym zebraniu ogólnym z „Konwencją o prawach dziecka”.
 • Wszechstronna edukacja językowa i czytelnicza.
 • „Moja mała ojczyzna” - zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z edukacją regionalną oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności we wszechstronnym rozwoju dziecka.
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem oraz zdrowym stylem życia.
 • Nabywanie umiejętności korzystania ze środowiska naturalnego w celu zachowania zdrowia.
 • Prowadzenie Karty obserwacji dzieci - dokumentowanie na bieżąco.
 • Diagnozowanie gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole – podsumowanie w kwietniu.
 • Rzetelne kontrolowanie obowiązku rocznego przygotowania dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych.
 • Współpraca ze szkołą podstawową.

Planowanie pracy:

 • Co trzy lata Przedszkole realizuje program rozwoju placówki zakończony sprawozdaniem. W sierpniu opracowywany jest plan pracy wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej uwzględniający w/w program jak również wnioski z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.
 • Przedszkole posiada certyfikat za udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Grypo nie chcemy cię w naszym domu”.
 • Propagujemy coroczny udział dzieci w Powiatowym Konkursie Plastycznym: „..by ziemia była piękna” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach.
 • Przedszkolaki uczestniczyły też w konkursie plastycznym „Ja i mój miś” zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gilowicach.
 • Co roku nasze przedszkole bierze udział w konkursie plastycznym „Czyste powietrze wokół nas” w ramach akcji antynikotynowej.
 • Dzieci z przedszkola uczestniczą we wszystkich konkursach, do jakich zostaną zaproszone przez instytucje zewnętrzne.

Programy i działania edukacyjne:

 • Coroczne uczestnictwo w programie edukacyjnym „Czyste powietrze wokół nas” pod patronem Sanepidu i Urzędu Miasta w Żywcu.
 • Coroczny udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Codzienne czytanie bajek w czasie odpoczynku poobiedniego – bajkoterapia.
 • Zajęcia muzyczne z wykorzystaniem instrumentu muzycznego – organy elektryczne.
 • Wykorzystywanie komputera w prowadzeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 • Na bieżąco przygotowywanie informacji dla rodziców, w prasie lokalnej, w kąciku dla rodziców na korytarzu; udział rodziców w wycieczkach, imprezach, pomoc w przygotowaniu imprez.
 • Zamieszczanie na gazetce dla rodziców własnych artykułów.
 • Korzystanie z własnych programów edukacyjnych i scenariuszy zajęć.

Przedszkole dba o wszechstronny rozwój dziecka w uwzględnieniem zainteresowań i zdolności poprzez stosowanie różnorodnych metod i form zajęć:

Językowych: Od roku 2009 co roku dzieci biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Zajęcia zorganizowane są w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gilowicach, w Szkole Podstawowej oraz w przedszkolu. Z tej okazji odbywa się „Pasowanie na czytelnika” – w Gminnej Bibliotece Publicznej z udziałem Wójta Gminy Gilowice. Przedszkole prowadzi też akcję informacyjno – promocyjną zachęcając rodziców do zapisywania dzieci do biblioteki publicznej już od najmłodszych lat.

Muzycznych: Organizowane są spotkania muzyczne, przedszkole współpracuje z zespołami regionalnymi: „Gronicek”, „Dolanie”, „Gilowianka” – nauka tańca regionalnego, przyśpiewek pastorałek, wykorzystanie płyt z nagranymi utworami zespołów regionalnych. Wychowankowie przedszkola licznie zapisują się do dziecięcych zespołów regionalnych.

Przyrodniczych: W przedszkolu organizowane są wycieczki połączone z gromadzeniem materiału do kącika przyrodniczego, zakładane są przez grupy „Mini - ogródki”, prowadzone są doświadczenia przyrodnicze, upiększane jest otoczenie przedszkla poprzez sadzenie roślin ozdobnych.

Sportowych: Coroczny udział w „Olimpiadzie sportowej przedszkolaków” zorganizowanej przez Parafialny Klub Sportowy „Olimpijczyk”, korzystanie z własnej, wyposażonej w pomoce dydaktyczne sali zajęć ruchowych, spacery połączone z zabawami ruchowymi. Dzięki jednemu z rodziców przedszkole ma możliwość korzystania ze znajdującego się w pobliżu prywatnego boiska sportowego. W celu podnoszenia sprawności ruchowej dzieci uczestniczą także w zajęciach sportowych zorganizowanych na boisku gminnym oraz w hali sportowej Zespołu Szkół w Gilowicach.

Zdrowotnych: Coroczny (od 2009 roku) udział przedszkola w programie antynikotynowym. Propagowanie zdrowego stylu życia – poprzez realizację własnych programów zdrowotnych nauczycieli.

Plastycznych: Udział w zewnętrznych konkursach plastycznych. Dodatkowe zajęcia prowadzone przez nauczycielki w ramach wykorzystania wiedzy z kursów i szkoleń: papieroplastyka, wykonanie ozdób świątecznych, kwiatów z bibuły, własnoręczne wykonywanie przez dzieci palm wielkanocnych.

Regionalnych: Spotkania z twórcami ludowymi, odwiedzanie izby regionalnej w Szkole Podstawowej, udział w wystawach twórców ludowych, odwiedzania prywatnej kolekcji twórczości artystycznej - „Bajkowy ogród”, wykorzystywanie w uroczystościach przedszkolnych kompletnych strojów regionalnych stanowiących własność przedszkola. Organizowane są wycieczki po najbliższej okolicy, na wystawy sztuki regionalnej w GOK-u.

Teatralnych: Dwa razy w roku przedszkole odwiedzają teatrzyki objazdowe. Nasi wychowankowie uczestniczą także w przedstawieniach teatralnych zorganizowanych przez dzieci ze szkoły podstawowej, w spektaklach teatralnych w Gminny Ośrodku Kultury w Gilowicach oraz w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. Przedszkolaki biorą także udział w teatrzykach przygotowanych przez same nauczycielki, w zajęciach technicznych (własnoręczne wykonanie przez dzieci kukiełek), w zabawach w teatr, w nauce ról na uroczystości przedszkolne.

Naukowych: Prowadzenie doświadczeń według serii książek „Zabawa i nauka” oraz własnych scenariuszy nauczycieli.

Społecznych: Dzieci biorą udział w organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury spotkaniach wszystkich przedszkolaków z gminy z Mikołajem, w zabawach na Dzień Dziecka, w „Feriadzie”, w balu karnawałowym w szkole podstawowej. Uczą się szacunku dla osób starszych poprzez czynny udział w uroczystości z okazji „Dnia Babci i Dziadka” czy „Święta Komisji Edukacji Narodowej”.

Promujących zdrowie i bezpieczeństwo: Przygotowany dla rodziców „Kącik profilaktyki zdrowotnej” zawiera co miesiąc aktualizowane i uzupełniane wiadomości i porady, które pomagają niejednemu z rodziców w podjęciu właściwych działań profilaktycznych lub leczniczych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dzieci. Przedszkole prowadzi akcję włączenia rodziców w promowanie zdrowego stylu życia.


Wspomaganie rozwoju dzieci:

W przedszkolu prowadzona jest diagnoza potrzeb i możliwości wychowanków poprzez codzienną obserwację każdego dziecka i dokumentowanie jej wyników. Nauczycielki dwa razy do roku dokonują analizy jakościowej i ilościowej, wyciągają wnioski a następnie planują kierunki pracy indywidualnej lub grupowej. W razie potrzeby, po rozmowie z rodzicem, kierują dziecko na badania specjalistyczne. W przypadku zaistnienia takiej konieczności w przedszkolu powołuje się zespół do prowadzenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Działania nauczycielki dostosowują do potrzeb i możliwości rozwojowych konkretnego dziecka.

W celu wsparcia indywidualnych potrzeb dzieci wychowawczynie wprowadzają na zajęciach działania o różnym stopniu trudności oraz różne formy aktywności. W pracy indywidualnej z dzieckiem wykorzystują ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia grafomotoryczne i usprawniające koordynacje ruchowo – wzrokową. Do pracy z grupą wprowadzane są zabawy i ćwiczenia zawarte w książce E.Gruszczyk – Kolczyńskiej i E.Zielińskiej „Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole”. W wyniku diagnozy sporządza się podsumowanie obserwacji dziecka w karcie „Informacji o gotowości szkolnej”. Prowadzona jest też ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Żywcu – także w formie badań przesiewowych organizowanych na terenie placówki. W celu podniesienia jakości działań wspierających indywidualny rozwój dzieci wszystkie nauczycielki ukończyły warsztaty metodyczne: „Rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym – diagnoza przedszkolna” oraz „Jak planować i dokumentować pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu”.

Ramowy rozkład dnia przyjęty w przedszkolu uwzględnia zalecane proporcje zagospodarowania czasu w tym na aktywność i wyciszenie dzieci (szczegółowy rozkład dnia). Sale mają wydzielone obszary do zajęć dydaktycznych i do relaksu (leżaczki, wykładzina dywanowa, poduszki, kocyki).

Nauczycielki codziennie prowadzą indywidualne rozmowy z rodzicami a ewentualne ważne sugestie na temat problemów dziecka odnotowują w „Zeszycie kontaktów indywidualnych”.

Aby zapewnić dzieciom dobre warunki do nauki i zabawy przedszkole jest od lat stale remontowane, modernizowane i doposażone w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty.

Do podniesienia bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu przyczynia się: stosowanie „węży spacerowych” i kamizelek odblaskowych, zabezpieczenie bramki wejściowej dodatkowym zamknięciem, zamontowanie dzwonka przy drzwiach wejściowych zamykanych na klucz, zainstalowanie wideodomofonu, oddzielenie ogrodu przedszkolnego od reszty terenu zamykaną bramką, stosowanie bezpiecznych plastikowych zabawek ogrodowych z atestami i certyfikatami, zamykanych piaskownic uniemożliwiających dostęp zwierząt do piasku, domku dla dzieci (forma altanki ogrodowej) oraz dużego parasola ogrodowego chroniącego dzieci od słońca. Ogródek jest prawidłowo zabezpieczony pod względem bezpieczeństwa dzieci. Ze względu na małą powierzchnię ogródka starsze grupy w sprzyjających warunkach atmosferycznych wychodzą na spacery i wycieczki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa.

W przedszkolu zainstalowano dystrybutor wody pitnej zapewniający swobodny dostęp i korzystanie z napoju przez dzieci i ich rodziców, bramkę zabezpieczającą zejście ze schodów na piętrze, zamocowano nakładki ochronne na ostre krawędzie ścian w sali zabaw ruchowych, zamontowano obok placówki tablice ostrzegawcze dla kierowców „Uwaga dzieci”. Dodatkowo przedszkole posiada cztery apteczki, w tym apteczkę – plecak zabieraną na spacery i wycieczki oraz zestaw do resuscytacji.

Przez jeden miesiąc wakacyjny organizowane są w przedszkolu „Dni otwarte” umożliwiające nowym dzieciom łatwiejszą adaptację w nadchodzącym roku szkolnym. Dzieci razem ze swoimi opiekunami biorą udział w zajęciach i zabawach przygotowanych przez nauczycielki, bawią się w ogrodzie przedszkolnym wspólnie z wychowankami placówki.


Zarządzanie placówką:

 • Od 2010 roku opracowana jest pełna dokumentacja „Kontroli Zarządczej w Przedszkolu”: procedury, instrukcje i regulaminy. Dokonywana jest bieżąca kontrola ich realizacji. Corocznie przeprowadzana jest samoocena stanu Kontroli Zarządczej.
 • Przedszkole posiada wszystkie podstawowe dokumenty, regulaminy, procedury i instrukcje, które są do wglądu pracowników i rodziców.
 • Opracowane zostały też ważne procedury bezpieczeństwa: przeciwpożarowego, ewakuacji dzieci i personelu, postępowania zapewniającego bezpieczeństwo i zapobiegającego wypadkom dzieci, procedury postępowania personelu w sytuacjach wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci, procedury działania na wypadek złego stanu zdrowia dziecka – które znajdują się w każdej sali zajęć.
 • Wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Opracowano też regulaminy wycieczek, wyjść i spacerów, zagwarantowana jest dodatkowa opieka pomocy wychowawczej.
 • Organizowane są spotkania z policjantem, ze strażakiem, z pielęgniarką, dzieci uczestniczą również w wycieczce do OSP w Gilowicach.
 • Prowadzona jest ścisła współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury – na podstawie której dzieci z naszego przedszkola biorą udział w zajęciach z rytmiki i tańca towarzyskiego.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Deklaracja dostępności