Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Przedszkole w Gilowicach

Krakowska 62, 34-322 Gilowice

 

Deklaracja dostępności

Przedszkole w Gilowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://ppgilowice.przedszkolna.net/bip zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-14

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-04-09

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Grażyna Kastelik, adres poczty elektronicznej: przedszkolegilowice@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8653 024. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole im. Mali Górale w Gilowicach, ul. Krakowska 62, 34-322 Gilowice

Do budynku przedszkola prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody na których nie ma żadnych udogodnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Klatka schodowa jest nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych (dla osób na wózkach inwalidzkich, dla niewidomych i słabowidzących).

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 117
Utworzono dnia: 14.04.2020

Historia publikacji

  • 14.04.2020 13:10, Administrator
    Wyłączenie widoczności strony
  • 14.04.2020 13:02, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 14.04.2020 13:02, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności